Aydınlatma Metni

 

Genel Aydınlatma Metni

 

 1. Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği ve Amaç

Merkezi Cumhuriyet Meydanı, No:12/702, K: 7, Konak/ İzmir adresinde bulunan, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 113062 Sicil Numarası ve 0642028757200014 Mersis Numarası ile kayıtlı Omega Global Uluslararası Taşımacılık Lojistik Ticaret Limited Şirketi’nin (“Şirket”, “Omega” veya “Veri Sorumlusu”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız.

Omega olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz Hizmet Sağlayıcılarımızı, Hizmet Sağlayıcı Çalışanlarımızı, Tedarikçilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı, Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, Kiraya Veren ve Kiracılarımızı ve Ziyaretçilerimizi kişisel verilerinizi toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 

 1. Kişisel Verinin Tanımı

Kişisel veri, Kanun’un 3. maddesinde tanımlandığı üzere kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olup, işbu Aydınlatma Metni içeriğinde bahsedilen kişisel veriyi oluşturmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Omega veya Omega adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Veri Sorumlusu’nun yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde Kanun başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Veri Sorumlusu tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; tarafınıza sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.

Siz Müşterilerimizin kişisel verileri Omega tarafından Kanun’un 5/2-a maddesinde düzenlenen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve 5/2-c maddesinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.” hükmü kapsamında aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

 • Kimlik Verileriniz (Ad Soy ad, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Numarası ve Kayıtlı olunan Vergi Dairesi)
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • İletişim Verileriniz (Açık Adres Bilgisi, Telefon Numarası, Faks Numarası, E-posta Adresi, İşyeri Adresi)
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Çalışmaların Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • E Bülten Gönderilmesi, Duyuru Yapılması, Pazarlama ve Satış Süreçlerinin Yönetilmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Finans Verileriniz (IBAN Numarası, Çek, senet fatura bilgileri, Banka Hesap Numarası)
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Hukuki işlem veriniz (Dava ve icra dosyası bilgileri)
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • İmza veriniz
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Siz Potansiyel Müşterilerimizin kişisel verileri Omega tarafından Kanun’un 5/2-a maddesinde düzenlenen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve 5/2-c maddesinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.” hükmü kapsamında aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

 • Kimlik Verileriniz (Ad Soy ad)
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam/Promosyon/Kampanya Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • İletişim Verileriniz (Adres Bilgisi, E-Posta adresi, Telefon Numarası)
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam/Promosyon/Kampanya Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

Siz Ziyaretçilerimizin kişisel verileri Omega tarafından Kanun’un 5/2-f maddesinde düzenlenen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hükmü kapsamında aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

 • Fiziksel Mekân Güvenliğine ilişkin verileriniz (Kamera Kaydı)
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini                              
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

Siz Tedarikçilerimizin kişisel verileri Omega tarafından Kanun’un 5/2-a maddesinde düzenlenen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, 5/2-c maddesinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.” ve 5/2-f maddesinde düzenlenen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”hükmü kapsamında aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

 • Kimlik Verileriniz (C. Kimlik Numarası, Ad Soy ad)
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • İletişim Verileriniz (Telefon Numarası, E posta Adresi, Adres Bilgileri, Faks Numarası)
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Fiziksel mekân güvenliği ve imza verileri (kamera kaydı)
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi                       

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Hukuki İşlem (Dava ve İcra Dosyası Bilgileri)
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • İmza verileriniz
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Siz Tedarikçi Çalışanlarımızın kişisel verileri Omega tarafından Kanun’un 5/2-a maddesinde düzenlenen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, 5/2-c maddesinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.” ve 5/2-f maddesinde düzenlenen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hükmü kapsamında aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

 • Kimlik Verileriniz (C. Kimlik Numarası, Ad Soy ad)
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi                  
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • İletişim Verileriniz (Adres Bilgileri)
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Fiziksel mekân güvenliği ve imza verileri (kamera kaydı)
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi                       

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • İmza verileriniz
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi          

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Siz Hizmet Sağlayıcılarımızın kişisel verileri Omega tarafından Kanun’un 5/2-a maddesinde düzenlenen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, 5/2-c maddesinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.” ve 5/2-f maddesinde düzenlenen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hükmü kapsamında aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

Kimlik Verileriniz (Ad Soy ad, Kaşe Bilgileri, T.C. Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olunan Yer, Uyruk, Doğum Yeri, Vergi Numarası ve Kayıtlı olunan Vergi Dairesi)

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • İletişim Verileriniz (Telefon Numarası, Adresi Bilgisi, E posta Adresi)
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Hukuki İşlem (Dava ve İcra Dosyası Bilgileri)
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Fiziksel Mekân Güvenliğine ilişkin verileriniz (Kamera Kaydı)
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi                         

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Finans Verileriniz (IBAN Numarası, Banka Hesap Numarası)
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi                            

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraf)
 • Vekaletname işlerinin takibi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • İmza Verileriniz (imza)
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

Siz Hizmet Sağlayıcı Çalışanlarımızın kişisel verileri Omega tarafından Kanun’un 5/2-a maddesinde düzenlenen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, 5/2-c maddesinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.” ve 5/2-f maddesinde düzenlenen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hükmü kapsamında aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

Kimlik (Ad Soy ad, T.C. Kimlik No)

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • İletişim Verileriniz (E posta adresi, Adres Bilgisi, Telefon Numarası)
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Fiziksel Mekân Güvenliğine ilişkin verileriniz (Kamera Kaydı)
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini                              
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • İmza Verileriniz (imza)
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi         
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

Siz Kiraya Veren ve Kiracılarımızın kişisel verileri Omega tarafından Kanun’un 5/2-c maddesinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.” ve 5/2-f maddesinde düzenlenen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hükmü kapsamında aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

 • Kimlik (Ad Soy ad, T.C. Kimlik No, Vergi Numarası ve Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi)
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • İletişim Verileriniz (Adres Bilgisi, Telefon Numarası)
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Finans Verileriniz (Iban Numarası, Banka Hesap Numarası)
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • İmza Verileriniz (imza)
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Omega olarak, veri sorumlusu sıfatı ile Kanun’un 5. maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; Omega, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.

Kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere https://omegagloballogistics.com/ web adresinde paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarından ulaşabilirsiniz.

 

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Omega tarafından işlenen kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde açıklanan amaçlarla, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, yurtiçindeki resmi merciler, yargı mercileri ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve kanunen yetkili kamu kurumlarına, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından https://omegagloballogistics.com/ web adresinden paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikaları ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman Omega yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz.

Kanun’dan doğan talepler “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://omegagloballogistics.com/ web adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Cumhuriyet Meydanı, No:12/702, K: 7, Konak/ İzmir adresine bizzat elden, noter kanalıyla veya elektronik olarak omegaglobal@hs03.kep.tr adresine veya e-mail adresine iletebilir veya Kanun’un 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.

Omega’ya ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda Omega, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir.

 

 1. Seçme Olanakları

Verilerinizden, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda yararlanmak arzusundayız. Bu konuda onay vermemeniz durumunda bunu her an bildirebilirsiniz; biz de bilgilerinizi gerektiği şekilde kanunen işlenmesi zorunlu olmadıkça işlenmesini durdurabilir ve talebinize göre imha politikalarını uygulayabiliriz.

 

 1. Veri Güvenliği

Veri Sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Yönetilen kişisel verilerinizi, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve idari açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Unvan                         : Omega Global Uluslararası Taşımacılık Lojistik Ticaret Limited Şirketi

Mersis No                   : 0642028757200014

Telefon Numarası       : + 90 232 421 17 26

Posta Adresi               : Cumhuriyet Meydanı, No:12/702, K: 7, Konak/ İzmir

E-posta adresi             :

Kep Adresi                 : omegaglobal@hs03.kep.tr